Opsamling af information fra kolonihaveforbundet og lidt mere.

Hej alle,

Så er første måned af efteråret næsten allerede passeret og mange er flyttet hjem, dog er der stadig aktivitet i mange af haverne specielt i weekenderne. Vedlagt er lidt information fra kolonihaveforbundet og lidt information om rotter fra KK.

Vi starter med Kolonihaveforbundet:

Karsten Kehlet er blevet valgt som ny formand for Kolonihaveforbundet.

I forbindelse med Københavns Kommunes lovliggørelse af vore kolonihaver har Kolonihaveforbundet og Kreds 1 engageret en advokat til at varetage og hjælpe os med de mange komplekse problemstillinger i denne forbindelse. Der er fra vores advokat afsendt en skrivelse til Københavns Kommune ved KEID og TMF. Vi har endnu ikke modtaget svar fra kommunen, men når dette sker, vil vi selvfølgelig orientere nærmere ud til alle.

Forhandlingerne om fornyelse af lejekontrakt for haver i Københavns kommune er pt sat i bero. Kreds og forbund kan ikke acceptere flere af de nye betingelser, Københavns kommune har indsat i forslaget til den kommende lejekontrakt. Det drejer sig blandt andet om beregning af leje fremadrettet, hvor kommune har benyttet afsnit fra Erhvervslejeloven. Dette har vi ved møde med Overborgmesteren udtrykt stor utilfredshed med, hvilket Overborgmesteren lovede at gå videre med. Vi har rykket for svar angående dette. Efterfølgende vil forhandlingerne blive genoptaget. Der er ingen grund til uro, da nuværende kontrakt gælder frem til slutningen af 2024.

Med hensyn til den nye lokalplan for Tårnby Kommune, har vi fortsat ikke modtaget svar fra Planklagenævnet på vores anke.

Ligeledes har kolonihaveforbundet sendt følgende ud:

KK ønsker at “reklamere” for nye blanketter til §8 ansøgninger (nedsivningstilladelse for regnvand).

(Haveforeninger – liste til blanketten.xlsx og Vejledning til at finde kortlægningsbrev.pdf)

Kredsbestyrelsen vil selvfølgelig for god ordens skyld videreformidle kommunens ønske.

Dog ligger det os på sinde at erindre om at §8 ansøgninger alene vedrører nybyggeri.

Vi er OBS på at TMF kontakter jer for at give jer mulighed for at få hjælp fra sagsbehandlere i TMF til ansøgninger om §8 til brug for lovliggørelsesprocessen.

Dette finder vi dog bekymrende idet V2 forureningen ikke nødvendigvis efter vores opfattelse opfylder kravet til en fuld miljøvurderingsrapport i henhold til miljøbeskyttelsesloven, men en vurdering miljøstyrelsen i 1996-98 og 2006 bl.a. har foretaget ud fra områdets historik.

Krav om nedsivningstilladelse efter miljøloven kan først reelt kræves efter 1974.

Slutteligt har Københavns Kommune sendt den årlige oplysning ud om bekæmpelse af rotter. Læs den og lad os undgå for mange skadedyr i huse og haver.

(rotte plakat til haveforeninger.pdf)

Fortsat rigtigt dejligt efterår.

p.b.v.  

/Christian

rotte-plakat-til-haveforeninger

Vejledning-til-at-finde-kortlaegningsbrev

Haveforeninger-liste-til-blanketten

information fra Københavns kommune

Til Københavns kommunes haveforeninger og nyttehaver

I byens haveforeninger og nyttehaver har der været en masse aktivitet henover sommeren. Planter er plantet, blomster er sået, afgrøder høstet og frugttræer har givet frugt. Men nu bliver det efterår og der skal lukkes ned for vinteren. Skadedyrsenheden i Københavns kommune arbejder aktivt på at begrænse rotternes udbredelse i byen og her kan i være med til at gøre en forskel. Nogle af jer har måske mange problemer med rotter, andre slet ikke. Men Københavns kommunes skadedyrsenhed har lavet et opslag med gode råd til hvordan i kan sørge for at rotterne, under alle omstændigheder får så lidt råderum som muligt i jeres forening, i løbet af vinteren. 

Vi håber at i vil hjælpe os i kampen mod rotter i byen.

Med venlig hilsen

Lars Bjerg
Miljøkontrollør
Skadedyr

rotte-plakat-til-haveforeninger

En sensommer hilsen

Kære alle,

Så er sidste sommermåned godt i gang og det både sommer og summer stadig af aktivitet i vores dejlige haver. Det er altid hyggeligt at hilse på hinanden i løbet af de lyse måneder, nogen med en længere snak andre blot med et høfligt nik.

De fleste har også taget godt imod de nye haveaffaldsspande og det er jo glædeligt, at vi endte med en mindelig løsning. Er der stadig nogen der mangler en spand, så er der et par stykker endnu. Husk stadig at sortere – og husk at lukke bioposerne med knude – de stinker i varmen.

Vi er i bestyrelsen så småt i gang med planlægning af arbejdsdagen d. 17. september, så tilmelding er åbent – gå venligst ind på  https://www.hfblomsten.dk/tilbagemelding-for-deltagelse-i-arbejdsdag-efteraar/ .

Der har ligeledes været nogle eksempler på haveejere, som i sommerenskådhed har haft glemt vores ordensregler, så bestyrelsen vil lige minde om nogle af dem her:

  • Vandspild er ikke tilladt. Der må ikke vandes med turbine, og der må ikke vandes græsplæne. Vanding med håndholdt slange er tilladt efter solnedgang og i begrænset omfang.
  • Din have og stien udfor haven skal holdes ren og fri for ukrudt. Hvis stien udfor haven støder op til offentlig hæk, skal hele arealet holdes ren og fri for ukrudt.
  • Tag hensyn til dine naboer. Brug radio, musikanlæg indendørs
  • Alle medlemmer må parkere én bil eller motorcykel på parkeringspladsen eller under banen. Gæster skal parkere uden for foreningen.
  • Kør langsomt i foreningen og tag hensyn til gående. Der skal holdes en hastighed på maksimum 10 km i timen.
  • Giv bestyrelsen og dine naboer besked hvis du låner din have ud.

Men ellers kan man med fordel gå ind og læse alle reglerne her: https://www.hfblomsten.dk/ordensregler/ (der er ikke mange flere end ovennævnte).

En sidste opfordring, har man nøgle til fælleshuset, mandagsklubben eller andet, men ikke nogen grund til at have det, så kom og aflever dem.

Til sidst ønskes alle en rigtig glædelig sensommer.

p.b.v.

Christian

Sommer hilsen

Kære alle,

Så er vi nærmest midt i sommermånederne og en veloverstået arbejdsdag, samt Sankt Hans er bag os.

Det er ved at være længe siden, at vi afholdt generalforsamling, men nu er det endeligt lykkes at få alle “autografer” på referatet, så det kan sendes ud (vedlagt her).

De seneste “store” ting i vores dejlige forening har været grønt bunken og parkering. 

Hvad angår grønt bunken er dette nu afløst af grønt spande – som alle har haft mulighed for at bestille. Er der nogen der stadig ikke har fået (og som har bestilt), så giv bestyrelsen besked, så må vi se hvad vi kan gøre. Har du ikke haft bestilt, men ombestemt dig, så giv os også lige en linje eller 2, så vi kan få orden på det. Ellers skulle det nu være med en fast plan omkring tømning og hvornår man skal “rulle” sin spand ud eller stille de papirssække man har fyldt.  (de kan købes om mandagen af gas og vandmesteren [mellem 18-19]) og fås også i de fleste byggemarkeder.

Hvad angår parkering, så blev der forleden uddelt parkeringsbøder til dem der holdt på græsarealet ved hovedindgangen mellem asfalten og grusstien (den ‘genvej’ der er trådt i græsset over mod broen over Lyngbyvejen). Det er umiddelbart med hjemmel i den nye parkeringslov der er trådt i kraft og er desværre ikke rigtigt noget vi kan gøre ved. Vi arbejder sammen med de andre haveforeninger om at finde en mindelig løsning og forsøger selvfølgeligt at få lavet noget der fremadrettet ikke giver problemer. I den anledning vil vi gerne opfordre til at parkere ‘pænt’ – altså hold i “båsene”. Kun have 1 køretøj pr. “husstand” og at gæster ikke parkerer på festpladsen.

Tilbage er kun at ønske alle en fortsat god sommer – og husk at følge med på hjemmesiden, facebook, opslagstavler, mail mv. så man ikke går glip af mandagsklub, bankoaften, grisefest eller lign.

pvb/

Christian

Forårs hilsen

Kære alle,

Foråret står for døren, vintergækker, erantisser og krokusser kigger allerede lystigt op i vores haver.

Solen skinner, frosten har dog stadig lidt fat. Men lige om lidt er der vand i haverne og livet derude starter så småt op igen.

Alle tidligere Corona-restriktioner er væk, så umiddelbart ser det ud til at blive et helt ’normalt’ år i H/F Blomsten.

Der er planlagt generalforsamling d. 23. april klokken 11 i forsamlingshuset.

Kalenderen på hfblomsten.dk er også opdateret.

Der arbejdes desuden på en fest i sensommeren, mere om det senere – det står i kalenderen som 27. august, men dette er ikke endeligt besluttet.
Vi skal som i de foregående år også bruge en gruppe på 4-5 stykker, som i stedet for fælles arbejdet vil gøre fælleshuset klar inden generalforsamlingen.

Det kunne være onsdag d. 13 klokken 14-17 eller (skær)torsdag d. 14 klokken 11-14 – eller et andet tidspunkt, vi kan blive enige om.

Skriv til Christian (rorsostien107@elske.dk) eller send SMS på 26803647
Rigtigt godt forår til alle!

Bestyrelsen