Byggetilladelse

Opdatering april 2020 – Minivejledning

opforelse-af-ny-bebyggelse-i-kolonihaver-_2011

PDF-fil om status

Læs eller hent filen

Seneste nyt – september 2019

Kort ref. af mødet på Saltværksvej, hvis formål det var at orientere om byggeregler, kloakering og pilotprojekter.

I korthed: 2 haver på Amager er piloter mhp hvad KK dvs Teknik og Miljø forvaltningen vil kræve for at godkende byggetilladelser (som pt lige nu er gratis)!
Og det er meget!

  1. At foreningen har en brandsikringsplan (skal pt laves af en sagkyndig udefra)
  2. At der er lavet en regnvandsplan (særligt på forurenet jord – også af en sagkyndig udefra)
  3. Der skal være en spiledevandsplan (kloakering – det er KK igang med)
  4. Jordbundsundersøgelser (det gør KK)
  5. Affaldshåndtering – det har vi styr på.

Punk 1 og 2 må vi forholde os til, når vi får besked. Men den enkelte husejer kan allerede nu tænke i og udføre nødvendig brandsikring, hvor det er nødvendigt i forhold til 2 1/2 M fra skel, eller 5m til nærmeste hus. Evt nedrivning /flytning af skure kan blive nødvendigt! Men det er der jo ikke noget nyt i, sådan har reglerne altid været!

Der er ingen konkrete tidsplaner og på nuværende tidspunkt er de to pilotprojekter forsinket!
MEN rådet fra forbund og kreds er:
Foretag Jer ingenting! Der er meget stor usikkerhed om hvilken vej vinden blæser!
Og skulle man have ombygnings- / nedrivningstanker SÅ LAD VÆRE!
Det kræver nemlig også en nedrivningstilladelse, jordfjernelse mm!!
Og muligheden for en hurtig sagsbehandling er meget begrænset!

Endelig er det heller ikke bare lige at sælge, der skal nemlig indhentes en fuldmagt fra jordejeren Københavns Ejendomme, den blanket kan hentes på kredsens hjemmeside. Og ved salg skal man gøre opmærksom på, at køber måske “køber katten i sækken” da ingen ved hvordan det hele ender!
Men foreløbig er der fire år til næste kontraktfornyelse, og den tid der går godt kommer ikke skidt tilbage! Selvom det på en måde er det kommunen lige nu forsøger i stedet for at lave nogle lokalplaner, som udstikker rammerne. Det er da også den vej forbundet forhandler om.

Byggestoppet er ophævet. Bestyrelsen har modtaget flg. meddelse fra forbundet / kredsen:

Kære haveforeningsbestyrelse i Københavns Kommune

Først de gode nyheder: Efter en alt for lang periode med byggestop grundet Københavns Kommunes pludselige ændring af forståelsen af kontrakter og byggeregler, kan vi nu ophæve byggestoppet!

To vejledninger: Foreninger med og uden jordforurening

De længe ventede vejledninger vedrørende nybyggeri fra Københavns Kommune er vedhæftet. Der er to vejledninger: En for foreninger på forurenet jord og en for foreninger på ikke-forurenet jord. 

Københavns Kommune kan ikke fortælle os, hvilke foreninger, der betragtes som liggende på forurenet jord. Når de ikke ved det, kan vi heller ikke hjælpe jer. Så hvis I ved, at I ligger på forurenet jord, må I søge efter den dér beskrevne procedure. 

Ellers må I søge efter vejledningen for ikke-forurenet jord, og så må vi antage, at kommunen henvender sig, hvis den efter nærmere undersøgelser når frem til, at foreningen alligevel ligger på forurenet jord.

Der skal søges om alt byggeri

Der skal nu søges byggetilladelse til alt nyt byggeri – inklusive lukkede terrasser og drivhuse. Hvis man læser det gældende bygningsreglement kunne man tro, at der ikke skulle søges om eksempelvis drivhuse. Men med hjemmel i bygningsreglementet kan der kræves ansøgning om alt ud fra en helhedsbetragtning, og det har kommunen valgt at gøre. Derfor skal der også ansøges om bl.a. lukkede terrasser og drivhuse. Spørgsmål til dette stilles til kommunen (se kontaktoplysninger i vejledningerne).

Ændret ansøgningsprocedure

Den enkelte kolonist skal nu hverken søge i egen forening eller kreds. I stedet skal der først søges ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme og Indkøb til det påtænkte byggeri og dernæst byggetilladelse samt – for foreninger med jordforurening – evt. foretages undersøgelser og redegørelser vedrørende denne og vandafledning fra grunden. Brandsikring og brandplaner kan også komme på tale – læs mere om det i vejledningerne.

Vi vil opfordre alle foreninger til at skrive ind i deres vedtægter, at der ved modtaget byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse skal sendes kopi af disse til foreningens bestyrelse, så den kan sikre, at alt byggeri opføres lovligt. Kommunen kan desværre ikke per automatik sende foreningsbestyrelsen en kopi af byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, da det efter kommunens vurdering vil være i strid med persondataforordningen.

BR18

BR18 er det generelle bygningsreglement, som gælder, hvis der ikke er tinglyst deklaration eller vedtaget en lokalplan, der siger noget andet. Vi har fra kreds og forbunds side opfordret kommunen til at få vedtaget lokalplan eller deklaration for alle områder med kolonihaver i kommunen. Derved kunne reglerne bringes i overensstemmelse med vores kontrakter. Det var kommunen først gået ind på men er nu gået bort fra.

Det er vores håb, at man vil genoverveje denne beslutning, når man ser mængden af indkomne ansøgninger og det dermed forbundne sagsbehandlingsarbejde.

Hvad må man bygge?

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er der ingen byggeregler for kolonihaver p.t. En ansøgning om byggetilladelse vurderes konkret, når den indsendes. I vejledningen er der dog retningslinjer for, hvilke byggerier, der kan tillades. 

“Men der står noget andet i vores kontrakter”

Vores nuværende kontrakter er indgået med Københavns Ejendomme og Indkøb, der forvalter kommunens jord. Men den forvaltning har ikke myndighedsmandat i forhold til byggeri dvs. de kan ikke bestemme, hvad man må og ikke må ifølge lovgivningen. Det kan til gengæld Teknik- og Miljøforvaltningen (Center for Byggeri og Center for Miljø), som er myndigheder for hhv. byggeri og forurening/spildevand. De har blot ikke tidligere været involveret.

Vi har i kreds og forbund henholdt os til, at vi i kraft af vores kontrakter har en aftale med kommunens underskrift på, og at det så ikke kan være vores problem, at forvaltningerne ikke har talt sammen. Det er kommunen uenig i – de mener, at aftalen er ugyldig.

Der pågår i øjeblikket forhandlinger med deltagelse af kreds, forbund og de to forvaltninger om emnet, men der ser ud til at være lange udsigter, før der findes en bedre løsning.

Vi ved godt, at dette ikke er tilfredsstillende for jer, men vi vil bede om at give os den nødvendige tid til at føre forhandlingerne til ende. Det er ikke frugtbart for processen, hvis foreningerne forsøger at starte egne forhandlinger parallelt med de officielle. Vi har brug for en samlet løsning, og alt andet vil blot skabe uklarhed og yderligere forvirring samt trække forløbet endnu længere ud.

Hvad med bestående byggeri

I forhold til bestående byggeri er der desværre ikke noget nyt. Lige nu ønsker kommunen, at der med tilbagevirkende kraft skal søges en lovliggørende byggetilladelse til alt bestående byggeri efter de nye regler, hvilket vi naturligvis er uenige i. 

Også her pågår der forhandlinger med deltagelse af kreds, forbund og kommune, og heller ikke her kan vi give nogen indikation af, hvordan det ender og hvornår.

Vi vil derfor anbefale jer, at I indskriver en passus i overdragelsesdokumenterne om, at køber påtager sig risikoen for, at kommunen muligvis kommer frem til, at huset er ulovligt, se vedhæftede. Vi vil også opfordre til, at bestående byggeri ikke nedrives før der er modtaget byggetilladelse på det eventuelle nye byggeri, der skal træde i stedet for det. 

Vurdering

Følgende retningslinjer gælder for vurdering:

Byggeri opført efter 1. januar 2019

Huse og anden bebyggelse opført på havelodden, som er opført efter 1. januar 2019, skal ALTID have en byggetilladelse fra Københavns Kommune. Hvis sælger ikke har en byggetilladelse, er byggeriet ikke lovligt, og byggeriet må derfor ikke vurderes. 

Byggeri opført i perioden 1. januar 1992 til 1. januar 2019

Det er uafklaret, hvilke regler, der har været og er gældende for eksisterende byggeri i haveforeninger i Københavns Kommune i perioden. Vi har derfor ikke nogen mulighed for at sige noget om, hvorvidt bebyggelsen på det havelod, som skal vurderes, er lovligt.

Da vi p.t. ikke kan sige noget om, hvornår situationen er afklaret, gælder der indtil videre følgende retningslinjer for vurdering:

  • Byggeri, der opfylder de byggeregler, som fremgår af foreningens lejekontrakt, vurderes som normalt
  • Byggeri, der ikke opfylder de byggeregler, som fremgår af foreningens lejekontrakt, betragtes som ulovligt byggeri. Den del af byggeriet, som ikke overholder reglerne i lejekontrakten skal ikke indgå i vurderingen.

Byggeri opført for 1992

Alt byggeri opført før 1992 indgår i vurderingen uanset om lejekontraktens regler er overholdt eller ej. 

Spørgsmål?

Såfremt I har spørgsmål, kan I finde de relevante kontaktoplysninger til sidst i vejledningen under “Kontaktoplysninger og relevante hjemmesider”.

Bemærk: Kommunen må ikke give rådgivning om selve byggeriet. Men den må gerne vejlede om, hvordan der skal ansøges samt om de gældende regler.

Vi kan i kredsen desværre ikke påtage os at hjælpe jer vedrørende byggetilladelser, så eventuelle henvendelser skal enten rettes til kommunen eller til en rådgiver, I selv entrerer med.

Hvornår bliver det bedre?

Jeg skal understrege, at vi fra kredsens siden finder situationen uholdbar, men at den nye situation er en forudsætning for, at byggestoppet har kunnet ophæves.

Vi arbejder fortsat på at ændre tingene til det bedre, men lige nu er det meget op ad bakke og vi kan derfor ikke udtale os om tidshorisont.Med venlig hilsen
André Just Vedgren

 Næstformand

Kolonihaveforbundet

Hovedstaden Syd Kreds 1

Egensevej 25, 1. sal

2770 Kastrup

http://www.kolonihave-kreds1.dk

Blanket til fuldmagt

Hermed fuldmagt til ansøgning om Ejerfuldmagt hos Københavns Ejendomme i forbindelse med byggeansøgning. Blanketten kan findes på Kredsens hjemmeside http://kolonihave-kreds1.dk/index.php/bygge-om-eller-til/generel-fuldmagt
Dette giver mulighed for, at de enkelte havelejere, som ønsker at søge om byggetilladelse, selv kan hente formularen på kredsens hjemmeside.